Menu

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů SEAWOLF

Obecné prohlášení

Skupina SEAWOLF (SeaWolf, s.r.o., IČ: 276 57 337 a SeaWolf Academy, s.r.o., IČ: 242 00 026) poskytuje služby v oblasti výcviků potápěčů, výuky sportovního a rekreačního jachtingu a výuky užívání malých plavidel.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů SEAWOLF upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů SEAWOLF jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách skupiny SEAWOLF, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu.

Objednávání a vystavování dárkových poukazů

SEAWOLF vystaví dárkový poukaz, pokud objednatel dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku dárkového poukazu a ve lhůtě určené SeaWolf provede platbu za dárkový poukaz.

SEAWOLF jsou oprávněny odmítnout objednávku dárkového poukazu, která:
nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb, nebo
obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu.

SEAWOLF je dále oprávněn odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.

Pokud je objednatelem dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude s SEAWOLF jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním dárkových poukazů, a která bude i jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými SEAWOLF a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.

Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů SEAWOLF

potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od SEAWOLF obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz. Objednatel dárkového poukazu je povinen potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat a případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit SEAWOLF;

Dárkový poukaz je zaslán na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v objednávce.

SEAWOLF neodpovídá za zneužití nebo neoprávněné využití dárkového poukazu třetí osobou. Objednatel je povinen nakládat s dárkovým poukazem tak, aby jej nebylo možné zneužít nebo využít neoprávněnou osobou.

Platba dárkových poukazů

Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu SEAWOLF dle údajů k platbě nebo na hotovosti v recepci SEAWOLF. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, je SEAWOLF oprávněn odepřít poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

Čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech a platnost dárkových poukazů

Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní službu, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově a průběžné čerpání služeb není možné.

Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen variabilním číslem, datem platnosti, předmětem čerpání, razítkem a podpisem pověřené osoby SEAWOLF.

Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu dle dohody se SEAWOLF. Poté, co budou objednány služby dle dárkového poukazu, není možné ze strany objednatele od těchto služeb odstoupit.

Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.

Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit SEAWOLF, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti, a to v nejbližším volném termínu volných kapacit SEAWOLF.

S ohledem na charakter služeb je nezbytné, aby osoba čerpající služby byla zdravotně způsobilá k jejich výkonu. Před čerpáním služby je nezbytné předložit potvrzení lékaře o způsobilosti čerpat danou službu. Bez tohoto potvrzení není možné službu čerpat.

Změny a vrácení dárkových poukazů

Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb SEAWOLF.

Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz a na ztracený dárkový poukaz ještě nebyly čerpány služby.

Dárkový poukaz je možno bezúplatně vrátit do čtrnácti dnů ode dne provedení platby za poukaz, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz. Po době delší, než čtrnáct dnů od provedení platby za dárkový poukaz jsou SEAWOLF oprávněny účtovat manipulační poplatek ve výši 30 % ceny dárkového poukazu. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy osobně po dohodě se SEAWOLF.

Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné ode dne 30. 8. 2018


Jsme tu pro vás již od roku 1997

KAPITÁNSKÉ
PRŮKAZY

Průkazy na plachetnice i motorové čluny, na moře i vnitrozemskou plavbu.

CHARTER
LODÍ

Rezervujeme pro vás plachetnice i motorové jachty po celém světě.

SEAWOLF
POTÁPĚNÍ

Zveme jak zkušené mořské vlky i úplně nováčky.Máte dotaz? Potřebujete poradit?